web builder

J?zyk angielski

Gramatyka i wymowa

Mobirise

Moja niewielka ksi??ka?Wyprawa na wysp? angielskich czasów?ujawnia, o co tak naprawd? chodzi w tych angielskich czasach gramatycznych. ?

Je?eli przez lata uczy?e? si? angielskiego, a wci?? nie potrafisz swobodnie skleci? w tym j?zyku zdania z?o?onego, to ta ksi??ka jest dla Ciebie.

Tutaj pokazuj? dla przyk?adu rozdzia? VI dotycz?cy angielskiego mówienia o przysz?o?ci.

This is gucci replica a very loving story: the founder honoured a mother’s handbags replica during a replica handbags , but the mother has always used it inconveniently. The handle was too replcia watches uk , and it was rolex replica ; so the founder of Xiaoshun personally remodeled the bag for his mother and named it “I AM NOT”, then decided to create a practical and design brand of the same name.

Ksi??ka skutecznie pokazuje, ?e za pomoc? ró?nych, czasem bardzo niestandardowych technik mo?na angielskie czasy oswoi? i zrozumie?, zw?aszcza je?li ca?o?? wiedzy uk?ada si? w przyjemny dla oka model gramatycznej wyspy. Natomiast je?li chodzi o uczucie nudy, nie zazna go Czytelnik na pewno, bo Wypraw? czyta si? z prawdziw? przyjemno?ci?.

dr Anna Turula?
adiunkt w Katedrze Anglistyki
Wydzia?u Humanistyczno-Spo?ecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Bia?ej

Wymowa angielska

Przyk?ad moich zaj?? pokazuj?cych, jak uzyska? jeden z angielskich d?wi?ków, którego polski odpowiednik u?yty w zdaniu angielskim od razu zdradza Polaka.

Pe?na - oryginalna i skuteczna - instrukcja uzyskiwania wszystkich angielskich d?wi?ków zawarta jest w mojej ksi??ce - tutaj pokazuj? tylko fragment obejmuj?cy uwagi wst?pne oraz wymow? samog?osek.