bootstrap navbar

Nauka pisania

metod? p?ynnego ruchu

Mobirise

Kiedy we?miemy do r?ki zeszyt przeci?tnego ucznia klasy czwartej czy pi?tej, cz?sto uderza nas niewprawne pismo odr?czne, szczególnie gdy uczeń pisa? szybko. Kiedy nast?pnie porównamy ze sob? wi?cej próbek takiego pisma, widzimy ?e uczniowie z ró?nych szkó? zniekszta?caj? litery i ??cz? je ze sob? w ten sam niep?ynny i nienaturalny sposób.
Przyczyn tego stanu rzeczy nale?y oczywi?cie dopatrywa? si? w sposobach nauczania pisma w klasie pierwszej, gdzie powstaj? podstawowe odruchy psychomanualne towarzysz?ce wytwarzaniu znaków na papierze. W klasach wy?szych nast?puje jedynie utrwalenie tych odruchów i przy?pieszenie pisma oraz rozwój zniekszta?ceń pisma charakterystycznych dla nabytych odruchów.?

Nauka pisania

Krótkie wprowadzenie do historii i istoty nauki pisma odr?cznego oryginaln? metod? p?ynnego ruchu.

This is gucci replica a very loving story: the founder honoured a mother’s handbags replica during a replica handbags , but the mother has always used it inconveniently. The handle was too replcia watches uk , and it was rolex replica ; so the founder of Xiaoshun personally remodeled the bag for his mother and named it “I AM NOT”, then decided to create a practical and design brand of the same name.

W elementarzach obecnych na rynku do końca zesz?ego stulecia podawane by?y dwa wzory pisma odr?cznego. Jeden z nich, zaproponowany w pierwotnej wersji jeszcze w roku 1910 przez Mariana Falskiego, mo?na by?o spotka? jeszcze do niedawna w s?ynnym Elementarzu. Najbardziej rozpowszechniony (za? od pewnego czasu jedyny) jest wzór pisma pochodz?cy z Pracowni Nauczania Pocz?tkowego Instytutu Pedagogiki w Warszawie, opracowany na prze?omie lat pi??dziesi?tych i sze??dziesi?tych XX wieku. Zwa?ywszy, ?e wzór ten jest do dzisiaj podawany przez praktycznie wszystkie polskie elementarze, warto przypomnie? okoliczno?ci jego powstania.

?Pod koniec lat czterdziestych, kiedy zalecany by? jeszcze przedwojenny jednolity wzór pisma, nauczyciele s?usznie zacz?li domaga? si? jego zmiany. W roku 1955 odby?a si? konferencja po?wi?cona temu zagadnieniu. W ci?gu kolejnych lat trwa?a dyskusja nauczycieli i specjalistów na ?amach czasopism metodycznych. Uwzgl?dniaj?c rozmaite opinie, zespó? pod kierunkiem Tadeusza Wróbla przy wspó?pracy Stefana Szumana oraz wybitnych grafików z zakresu liternictwa opracowa? w Instytucie Pedagogiki w Warszawie projekt wzorów pisma, który w 1961 roku zosta? opublikowany w Nowej Szkole. Nast?pnie, po zapoznaniu si? z ró?nymi reakcjami nauczycieli i specjalistów na t? publikacj?, do kroju pisma zosta?y wprowadzone pewne poprawki. Od lat sze??dziesi?tych ten krój pisma sta? si? norm? funkcjonuj?c? do dzisiaj w polskiej szkole, czyli ju? przez ponad pó? wieku.?

Koncepcja znaków pierwotnych jest efektem naszych wieloletnich badań pisma odr?cznego. By?y to badania nie analityczne (gdzie litera traktowana jest jako suma swych elementów), lecz syntetyczne, traktuj?ce liter? od razu jako ca?o?? psychomotoryczn?. Poszukiwali?my wspólnych rytmów liter na g??bszym poziomie syntezy. Ten trop doprowadzi? nas w końcu do odkrycia czterolistnej formy, koniczyny kaligraficznej, zawieraj?cej wszystkie rytmy - znaki pierwotne - liter odr?cznych. Obrysowywanie d?ońmi na ró?ne sposoby du?ej koniczyny kaligraficznej w powietrzu, rysowanie jej na tablicy, wodzenie po niej wzrokiem, pod??anie wzrokiem za rysuj?c? d?oni? przy utrzymaniu nieruchomej g?owy, pisanie mniejszej koniczyny na kartce – wszystkie te czynno?ci stanowi? z jednej strony doskona?e ?wiczenia gimnastyki mózgu, z drugiej za? pozwalaj? dziecku zinterioryzowa? wspólny rytm wszystkich liter pisma odr?cznego.

Mobirise
Mobirise

Zasadnicza teza naszego systemu mówi, ?e ka?da pozbawiona dodatków litera systemu jest wynikiem topologicznej ewolucji pewnego znaku pierwotnego - fragmentu koniczyny - który jest z?o?ony wy??cznie z g?adkich ?uków, to znaczy, ?e nie posiada wierzcho?ków, powrotów po ?ladzie, ani prostych odcinków. W systemie jest 17 znaków pierwotnych - 9 powstaje podczas ruchu pióra (d?oni) wzd?u? koniczyny podstawowej; pozosta?e 8 przy zastosowaniu koniczyny rozbudowanej.?