website builder

O mnie

Nie pozostaje w powietrzu ?lad moich skrzyde?,
a mimo to ciesz? si? z lotu.

[Tagore]

Mobirise

Nazywam si? Julian Brudzewski. Urodzi?em si? w Katowicach w roku 1957 i wci?? tutaj mieszkam, je?li nie liczy? dekady sp?dzonej w stolicy - ukończy?em wtedy filozofi? na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszyńskiego). ?adnej pracy si? nie ba?em: pracowa?em fizycznie na budowie i na walcowni bruzdowej, by?em nauczycielem matematyki i angielskiego, a bywa?em te? dyrektorem, prezesem i redaktorem naczelnym.

This is gucci replica a very loving story: the founder honoured a mother’s handbags replica during a replica handbags , but the mother has always used it inconveniently. The handle was too replcia watches uk , and it was rolex replica ; so the founder of Xiaoshun personally remodeled the bag for his mother and named it “I AM NOT”, then decided to create a practical and design brand of the same name.

Ca?e ?ycie dzia?a?em zgodnie z powy?sz? zasad? Tagorego. Samo studiowanie, notowanie, porównywanie, uczenie si? nowych rzeczy, rysowanie i pisanie zawsze sprawia?o mi tak wielk? przyjemno??, ?e przez wiele lat nawet do g?owy mi nie przysz?o, aby cokolwiek publikowa? czy inaczej prezentowa? szerszemu odbiorcy.

Uczy?em si? sanskrytu, arabskiego i chińskiego, ?wiczy?em kaligrafi? i rysunek, zg??bia?em filozofi? i psychologi?, pisa?em ró?ne teksty – w ubieg?ym millenium niemal wszystko do szuflady. Uczy?em si? te? gry na gitarze, szlifowa?em znajomo?? angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i w?oskiego, pisa?em teksty piosenek, uk?ada?em melodie, przek?ada?em na gwar? ?l?sk? teksty W?adimira Wysockiego. Dla zdrowia robi? ?wiczenia z klasztoru Hua Shan. 

Moje dzia?ania dotycz? rozmaitych tematów, jednak jest pewien wspólny mianownik – rozwój wewn?trzny cz?owieka dzi?ki refleksji nad swoj? psychik?, charakterem i postaw? ?yciow?. Jestem przekonany, ?e szczególnie w dzisiejszych czasach ka?dy powód jest dobry do tego, aby porozmawia? czy porozmy?la? nie o pretia rerum, lecz o tym, jacy jeste?my i o co nam w?a?ciwie w ?yciu chodzi.